ชื่อ - นามสกุล :นายภควัตร วงศ์ยังประเสิรฐ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :0810323255
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :