[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานวางแผนและงบประมาณ  
 

งานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายไกรสิทธิ์  อิ่นคำ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายสุพจน์  อินทะรังษี
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวพิชญาฎา  วงศ์แสงวัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางวิภารัศมิ์  เขียวกล่ำ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดทำแผน ปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความน้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  • ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดและดำเนินการ เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  • รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  • วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม