[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานอาคารสถานที่  
 

งานอาคารสถานที่

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายวรภพ  การินทร์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเกศแก้ว  ใจซื่อดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเกียรติศักดิ์  โนราช
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
(ด้านงานไฟฟ้าแสงสว่าง)

นายชลิต  จิตอารีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
(ด้านงานไฟฟ้าแสงสว่าง)

นายปุณศ์  วิทยารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
(ด้านงานที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

นายชินดนัย  วงค์รังศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารฯ
(ด้านงานที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

นางสาวกรินยา  อาจหาญ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
.

นายธีรวัฒน์  วารีทิพย์
นักการภารโรง

นายถาวร  วังสาร
นักการภารโรง

นายศรายุทธ  ยะแสง
นักการภารโรง

นางระเบียบ  วารีทิพย์
นักการภารโรง

นางจันทร์  ศิริรัตน์
นักการภารโรง

นางภาถาพันธ์  ขระสุ
นักการภารโรง

นายวิรัตน์  รสชะเอม
นักการภารโรง

นายประเทือง  อักขะระ
นักการภารโรง

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • 3. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม