[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานพัสดุ  
 

งานพัสดุ

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายภควัตร  วงศ์ยังประเสริฐ
หัวหน้างานพัสดุ

นายเสกสรรค์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
(ยานพาหนะ)

นางสาวพิมพิลา  เหลืองอ่อน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
.


นายจตุพล  ระขะไพ
พนักงานขับรถ
นายศรีศักดิ์  อาภรณ์ศิริ
     พนักงานขับรถ
งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
  • จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
  • จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- บันทึกข้อความขอซื้อ ขอจ้าง   download
- แบบประมาณราคาขอซื้อ ขอจ้าง   download-
เอกสารปี 2564
- ใบ พ.1นายสมคิด  แก้วเตชะ  Download
- ใบประมาณการ Download
- สพ. 1 แบบโครงการฝึกและปนะมาณการค่าใช้จ่าย Download
- บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Download