[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานสื่อการเรียนการสอน  
 

งานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายรณชัย  พรหมพินิจ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายเกรียงไกร  สุทำแปง
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายศิริพงษ์พันธุ์  ถาตา
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้
  • จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  • อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  • พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
  • รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม