[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานบุคลากร  
 

งานบุคลากร

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายณรงค์ชัย  บุญเทพ
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวภัทยา  ธัญญะ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางลำดวน  โนพวน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  • แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
  • จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  • ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
  • ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
  • การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
  • การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม