[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายประสพโชค  ทวิชาชาติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายนิรุตติ์  มัณฑก

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายเสกสรรค์  ยอดภักดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายเกียรติศักดิ์  โนราช

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายชินดนัย  วงศ์รังศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายศักรนันทน์  ไชยศิลป์

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางจันทร์  ศิริรัตน์

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ สมบัติกำไร

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
  • จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
  • ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  • จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม