[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นายธีรเกียรติ  ทีฆาวงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายนิวัฒน์  วรรณสมพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ลูกเสือวิสามัญ)

นายเสกสรรค์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท.)

นายกษิดิ์เดช  กันอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท.)

นายณัฐพัชร์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(อวท.)

นายชลิต  จิตอารีย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รด.)

นายรณชัย  พรหมพินิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(รด.)

นายวัฒนพงค์  พรมมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(กิจกรรมกีฬา)

นายตรัณ  บัณฑิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(กิจกรรมกีฬา)

นางสาวมนชยา  จิณะเสน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(งานแสดง)

นายปุณศ์  วิทยารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(พิธีการทางศาสนา)

นายธวัชชัย  พิพิทธภัณฑ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(ดนตรี)

นางสาวสุดารัตน์ สมบัติกำไร
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
.

นายศักรนันทน์  ไชยศิลป์
ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
  • ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทยในพราะราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลป หัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
  • จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
  • ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
  • ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
  • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์ม