[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
 

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ

นางสาวพัชราภรณ์  กันทะ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนาฯ

นายภาณุวัฒน์  วงค์ป่าน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางสาวทิพาพร  ปัญญาภู
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ

นางวิภารัศมิ์  เขียวกล่ำ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนาฯ
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
  • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

________________________________________________________________________________________________________
เอกสารดาวโหลด

- แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ   download
- แบบฟอร์มส่งผลงานประดิษฐ์   download
- คู่มือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท
        - ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต   download
        - ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ   download
        - ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน   download
        - ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร   download
        - ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์   download
        - ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์   download
        - ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์   download
        - ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ   download
        - ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์   download