[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สาขางานต่าง ๆ
ฝ่ายบริหาร
ระบบงานทวิภาคี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปัว  
 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพปัว

          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพปัวเป็นวิทยาลัยการอาชีพในระดับอำเภอเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสภาตำบลปัวที่สาธารณะ บ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพปัว โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนใน หลักสูตรวิชาชีพ แก่บุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา 2540 วิทยาลัยการอาชีพปัว เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช . และ ปวส . แยกเป็น 2 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาการก่อสร้าง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ซึ่งมีหลากหลายวิชา เช่น การขับรถยนต์ , ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ , ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ , งานเครื่องมือกลเบื้องต้น , ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ , งานหล่อเรซิน , เขียนแบบก่อสร้าง , พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ , การสร้างเว็บเพจ , การใช้โปรแกรมสำนักงาน ฯลฯ หลักสูตรวิชาชีพเสริมมัธยม เปิดสอนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ ซึ่งมีหลายสาขาวิชา แบ่งเป็น สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เช่น งานบำรุงรักษารถยนต์ , งานก่ออิฐฉาบปูน , งานไฟฟ้าเบื้องต้น , ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ สาขาวิชาพาณิชยกรรม เช่น พิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ , คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ , ตารางการทำงานขั้นต้นและขั้นสูง หลักสูตรท้องถิ่นอื่นๆ และหลักสูตรทวิศึกษา ทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคปัวผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา มีคุณธรรม คุณภาพ นำนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจของวิทยาลัย

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
3. บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมมภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเทคโนโลยี
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาวิชาชีพสู่ชุมชน
5. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ปรัชญาของสถานศึกษา

“ความรู้ดีมีวิสัยทัศน์  จัดการเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“เป็นพลเมืองดี  มีวินัย  ใส่ใจการศึกษา”

ที่อยู่

วิทยาลัยการอาชีพปัว 237 หมู่ที่ 1 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120