[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  

ชื่อ : นายวรภพ การินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมเดช เนตรทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธรรมสรณ์ ยาใจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกษิดิ์เดช กันอินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวดรุณี บุญเทพ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานการบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนนทวรรณ สีขวา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิวัฒน์ วรรณสมพร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอานุภาพ พุฒหมื่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนุชรีย์ ไชยวงศ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธีรเกียรติ ทีฆาวงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิตติ ไชยวงศ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวทิชานุช เหล่าใหญ่
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ โนราช
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเสกสรรค์ ไชยศิลป์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรณชัย พรหมพินิจ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไกรทอง ยะแสง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวขวัญสุดา ปันอิน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายตรัณ บัณฑิต
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมัทนา ยาปัน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ข้าราชการ
3 : พนักงานราชการ
4 : ครูพิเศษสอน
5 : เจ้าหน้าที่
6 : นักการภารโรง